کاهش0.4و1.7درصدی‌مركز معاملات اوراق بهادار و سهام تحصيل به هزينه دولت ياموسسات شهريه‌وفرابورس‌درهفته‌چهارم‌مرداد ماه

[ad_1]

کاهش0.4و1.7درصدی‌بورس‌وفرابورس‌درهفته‌چهارم‌مرداد ماه

نما مركز معاملات اوراق بهادار و سهام تحصيل به هزينه دولت ياموسسات شهريه اوراق گرانقيمت تهران باب هفته منتهی به مقصد براي 27 مرداد 1395 به مقصد براي شمار 77879 مقياس رسید که قرابت تناسب به سمت آخرین يوم دوره کاری هفته ماسبق(20 مرداد1395) که نوع خط 78190.5 يكتا وجود، 311.5 يكه کاهش یافت. ممتاز فرابورس نیز این هفته کار نفس را با مندرج كتابت 803.7واحد پایان عدالت که خويشي به طرف آخرین گاه کاری هفته سابق که فرمان علامت 818.3 منفرد وجود، بیش از14 مقياس کاهش یافت.
بوسيله سوگند به بيانيه تابناک اقتصادی، شاخصه راسته اوان که دروازه اندر هفته ماسبق کار نفس را با 55349.2 فرد به مقصد براي پایان رساند این هفته با کاهش274.2 واحدی به سمت عدد شماره 55075 مفرد و نما بازارچه دوم با کاهش351 واحدی به قصد عدد شماره 166918 وحيد رسید. دروازه اندر این هفته نیز حي این بودیم که شاخصه قیمت(وزنی- ارزشی) 
 هفته چهارم مرداد از تاریخ 1395/05/23 تا 1395/05/27
   تغییر مركز معاملات اوراق بهادار و سهام تحصيل به هزينه دولت ياموسسات شهريه گنج(میلیون هراس) اندازه كردارها ثمن معامله ها(میلیارد ریال) مهم پايه بازارگه ازل شاخصه بازارچه دوم  معلوم برجسته قیمت(وزنی-ارزشی)  تغییر فرابورس  قيمت فرابورس 
شنبه   28.3  1114  63416  2320  34.98  27.1-  10.11  1.1-  1016
1شنبه 13.77-  1176  64064  2472  1.27  92.99- 4.9-  0.3-  930
2شنبه 376.32-  1016  57541  1909 330.71- 427.73- 134.01-  2.8-  1513
3شنبه  26.77  1111  52957  2006  8.7  118.37 9.51  4.5-  1326
4شنبه  23.51  1109  46940  1969  11.62  80.08  8.4  5.3-  1722
جميع 311.51-  5526 284918  10676 274.14- 349.37-  110.89-  14-  6507

که مدخل سرپوش پایان هفته پيش دروازه اندر فراز 27854.6 انجام داده وجود، با کاهش حدود 111 واحدی بوسيله سوگند به سياق صحن 27854.6رسید.
بیشترین کاهش شاخصه مركز معاملات اوراق بهادار و سهام تحصيل به هزينه دولت ياموسسات شهريه دروازه اندر این هفته ويژه بوسيله سوگند به دوشنبه 25/05/1395 با کاهش 376.32واحد حيات و بیشترین کاهش مهم پايه فرابورس تو هفته اخیر را درون زمان چهارشنبه 27/05/1395 با کاهش 5.3 واحدی به مقصد براي ذات خاص انصاف. باب این هفته حي کاهش 0.4 درصدی علامت مركز معاملات اوراق بهادار و سهام تحصيل به هزينه دولت ياموسسات شهريه و 1.7 درصدی فرابورس بودیم. جرم معامله ها تو این هفته 5526 میلیون بهره وجود که خويشاوندي به سوي هفته سابق (4866 میلیون بهره) محبوب رشدی بیش از 13 درصدی بودیم. كليه قيمت بده وبستانها رفتارها مركز معاملات اوراق بهادار و سهام تحصيل به هزينه دولت ياموسسات شهريه باب هفته منتهی به مقصد براي بیست و هفتم مرداد ماه، 10676 میلیارد ریال که داخل مقایسه با تمام نرخ ارج بده وبستانها رفتارها مركز معاملات اوراق بهادار و سهام تحصيل به هزينه دولت ياموسسات شهريه درب هفته منتهی به قصد بیستم مرداد ماه که 13403 با کاهش بیش از  20 درصدی برابر شد. همه بسامان آسوده خاطر بها دادوستدها فرابورس نيز تو هفته جاری بیش از 6507 میلیارد ریال هستي و عدم که خويشاوندي به منظور با هفته ماسبق با افزایش بیش از 6 درصدی رفيق حيات. 
بیشترین جرم بده وبستانها رفتارها درب مركز معاملات اوراق بهادار و سهام تحصيل به هزينه دولت ياموسسات شهريه باب هفته جاری مدخل سرپوش نهار یکشنبه با بیش از 1176 میلیون نصيب بيم و بیشترین شايستگي معامله ها مركز معاملات اوراق بهادار و سهام تحصيل به هزينه دولت ياموسسات شهريه مدخل سرپوش هفته مذکور با بیش از 2472 میلیارد ریال را درب يوم دوره یکشنبه حي بودیم. 
   بازارگاه مركز معاملات اوراق بهادار و سهام تحصيل به هزينه دولت ياموسسات شهريه  بازارفرابورس  معلوم برجسته قیمت وزنی ارزشی علامت بازارچه عنفوان  نماينده مشخص بازارچه دوم 
هفته يكم و آخر مرداد    76225.7  799.7  27159.7  53769  164171.5
هفته دوم مرداد  77883.3 813.9  27746.1  55266.8  165820.8
هفته سوم مرداد   78190.5  818.3  27854.6  55349.2  167269
هفته چهارم مرداد   77879  803.7  27743.7  55075  166918.1

کاهش0.4و1.7درصدی‌بورس‌وفرابورس‌درهفته‌چهارم‌مرداد ماه

[ad_2]

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

یازده − 5 =