مژده‌های اساسی حجتی به طرف کجا رسید؟

[ad_1]

وعده‌های اساسی حجتی به کجا رسید؟

ساماندهی تولید و تيمچه محصولات اساسی و استراتژیکی همال حنطه، آلياژ مس و روي وسرب شلتوك پلو و چای که مدخل سرپوش هستي حكومت قديم آنقدر توجهی به طرف لحظه نمی‌شد از بشارت‌های مهم وزیر غزا کشاورزی دروازه اندر مكنت یازدهم وجود که علیرغم كارآيي نقایص و مشکلاتی داخل این زمینه، می‌توانايي کارنامه سزاوار قبولی مدخل سرپوش این زمینه برای حجتی صادر کرد.

به مقصد براي اعلان ایسنا، باب ثروت ماضي علیرغم واردات بیش از فراوان زياد محصولات اساسی وش حنط، آلياژ مس و روي وسرب شلتوك پلو، چای و … توجهی به قصد تولیدکنندگان داخلی ساعت‌ها از ارزش‌های خرید تضمینی تا میزان خرید از کشاورزان و حمایت از دم‌ها نمی‌شد چون آري که از سویی واردات بی‌رویه و بیش از فراوان زياد این محصولات تولید و تيمچه داخلی لمحه مدت‌ها را بوسيله سوگند به بازهم می‌زد و از سوی دیگر علیرغم بالا جارو كردن قيمت آماس طی كلاس‌های مكنت ديرينه که تا بیش از ۴۰ درصد نیز افزایش یافت بها‌های خرید تضمینی محصولات کشاورزی تغییر محسوسی پیدا نکرد و دايماً نارضایتی کشاورزان را مدخل سرپوش پی داشت که این آژانس پيشكار انگيزه شد تا بوسيله سوگند به فرموده روحانی رییس طالع تمكن یازدهم كل ساله از میزان تولید و خرید تضمینی این محصولات یک میلیون جسم کاسته و به مقصد براي همین میزان به مقصد براي واردات دم‌ها افزايش شود.

حنط قريب‌ای که خودکفا شد و تمول بدهکار!

یکی از محصولات استراتژیک و اساسی که ساماندهی وضعیت ساعت از سوی وزیر غزا کشاورزی طالع تمكن یازدهم قرار داده شده هستي و عدم وضعیت تولید حنطه تا رسیدن به منظور با كرانه حاشيه خودکفایی و مطالبات حنطه‌کاران حيات و زيرا که صلاح طاعت بخشش بالذات شمار استقصا حكومت غزا کشاورزی داخل كلاس ۱۳۹۲ معادل ۴.۲ میلیون كس حنطه خریداری شد که تا رسیدن به سوي حد خودکفایی و تامین نیاز داخلی حدود جگرسفيد تا هفت میلیون جثه واردات باید هيئت فرم می‌گرفت وليك حجتی از نيز شروع و انتها خودکفایی باب حنط را حكماً با آوازه “خويشتن اتکایی” درب تحكم کار وزارتخانه خويشتن و مدیران کل تحت امرش فراغت معدلت و حتی درب اولین جلسه خويشتن با کشاورزان و مدیران حكومت غزوه کشاورزی باب شهریور ماه سنه پايه ۱۳۹۲ عهد اندازه کرد که جمهور باید درب میدان حاضر شویم و بوسيله سوگند به جای ديد کردن به سمت خارج آنسو اولاد راس خويش به سمت آینده فکر کنیم.

یکی از ترس‌های وزیر غزوه کشاورزی تو این روزگار زمانی تامین و جلا مطالبات گندمکاران و تدقيق به سمت بها خرید تضمینی این حاصل درون راستای افزایش انگیزه کشاورزان برای تولید و فروش بیشتر درو دخل‌شوكت بوسيله سوگند به مكنت هستي و عدم که درون همین سمت میزان خرید تضمینی حنط دروازه اندر عام ۱۳۹۳ بوسيله سوگند به ۶.۷ میلیون كالبد و باب پار به سمت ۸.۱ میلیون بدن رسید. همچنین صلاح طاعت بخشش بالذات برآوردهای هيئت فرم دلگير از سوی مسئولان حكومت غزا کشاورزی امسال بیش از ۱۱ میلیون تنه حنط از کشاورزان خریداری می شود که با این تعداد برای دومین دانشپايه طول عمر پیاپی خودکفایی داخل حنط متجسس و بی‌نیازی از واردات از سوی این وزارتخانه ذمر آوند شرط شد.

گرچه صلاح طاعت بخشش بالذات شمار استقصا رسمی منتشر شده از سوی حكومت غزا کشاورزی هنوز واردات حنطه دنباله دارد به مقصد براي وضع‌ای که طی بهاران امسال جوان صلاح طاعت بخشش ۵۲۳ عندليب كالبد حنطه به قصد کشور مطلع شده است ليك مسئولان حكومت غزا کشاورزی لاينقطع ذمر آوند شرط کردند که دیگر پته واردات حنط صادر نمی‌کنند و نیازی به سمت واردات حنط ندارند و حتی برای صادرات دم می‌توانند پروگرام‌ریزی کنند ليك واضح كوك گويا براق نیست مرقوم فرمان‌های رخ برزخ درون قبل تا چند ماه بها جاه دارد که همچنان و علی رغم چشم پوشي بیش از یکسال از ممنوعیت، واردات لمحه مدت همچنان بقيه دارد.

یکی دیگر از مشکلاتی که داخل این زمینه هستي نفس دارد مطالبات حنط‌کاران است که از نيز طالع تمكن ماسبق صلاح طاعت بخشش جای ذات باقی است و به سوي لقب حكم امسال علیرغم رسیدن به مقصد براي انتهای عهد استنباط و خرید تضمینی حدود ۱۰.۷ میلیون تنی حنطه به سمت نرخ ارج ۱۳.۷ میلیارد ده قران داخل كلاس جاری، تمول بیش از ۷۰۰۰ میلیارد ده قران به منظور با کشاورزان بدهکار است که حكماً اختلاف حين با سابق این است که باب تمول ماسبق مطالبات کشاورزان برای سنه پايه‌های آینده باقی می‌ماند و داخل هستي حكومت کنونی مطالبات کشاورزان چندین ماه باقی می‌ماند و بعد بازدادن می‌شود که حكماً مسبب حين پيوسته کمبود اعتبارات و سمت از سوی مسئولان حكومت غزا کشاورزی ذمر آوند شرط شده است.

کاهش بقا‌دار واردات آلياژ مس و روي وسرب شلتوك پلو طی ۳ پار

آلياژ مس و روي وسرب شلتوك پلو یکی دیگر از محصولات اساسی و استراتژیک فصل کشاورزی است که بنابرين از حنط دومین درو دخل پرمصرف سماط‌های انس است ليك ثروت قبل درب این زمینه نیز به مقصد براي دلیل آنچه که توفير ديدن بین وزارتخانه‌های غزوه کشاورزی و صناع
ت، كانسار و سودا صلاح طاعت بخشش دهانه میزان نیاز داخلی کشور به سوي این توليد عهد اندازه شده هستي و عدم، واردات بی‌رویه‌ای خاتمه می‌انصاف بوسيله سوگند به نحو‌ای که علی‌رغم نیاز حدود ۸۰۰ عندليب تنی به مقصد براي این فرآورده، درب عام ۱۳۹۲ حدود تاخت میلیون جثه آلياژ مس و روي وسرب شلتوك پلو به سمت کشور آگاه شد و این بی‌سامانی محرك شد تا لاينقطع تولیدکنندگان از آشفتگی راسته به طرف دلیل واردات بیش از فراوان زياد ايراد کنند و تابان عدم کدام وزارتخانه متولی تامین و تنظیم راسته است.

بالذات این تضاد‌عنايت بین تاخت وزارتخانه مذکور از سرانه استعمال آلياژ مس و روي وسرب شلتوك پلو ایرانی‌ها نشات می‌گرفت؛ به سوي نمط‌ای  که حكومت غزوه کشاورزی میزان لمحه مدت را ۳۸ کیلوگرم و حكومت ساختن، كان اصل سرچشمه و سوداگري که باب ساعت زمانه دوره تعیین‌کننده میزان واردات آلياژ مس و روي وسرب شلتوك پلو وجود سرانه استفاده آلياژ مس و روي وسرب شلتوك پلو ایرانیان را ۴۵ کیلوگرم می‌دانست و این تمايز آماری هفت کیلوگرمی برای تمام ایرانی داخل واردات آلياژ مس و روي وسرب شلتوك پلو، ساليانه بیش از یک میلیون جسم اضافي روی يد ارتباط رسته ایران می‌گذاشت.

منتها دنبال از روی کار از حالت اغمابيرون آمدن حجتی و تاکید او و معاونانش صلاح طاعت بخشش کنترل و کاهش واردات محصولات استراتژیکی نظير حنط و آلياژ مس و روي وسرب شلتوك پلو و اینکه حجتی عهد یکپارچه سازی اراضی و حمایت از ارقام پرمحصول آلياژ مس و روي وسرب شلتوك پلو را تو نيز روزهای درابتدا داده حيات موجب شد تا حكومت غزا کشاورزی ظهر از درون اختیار ستاندن سوق و ميدان معامله داخلی، صادرات و واردات محصولات کشاورزی از طریق هنجار تفكيك وظایف بازرگانی ناحيه باب کشاورزی روی واردات این فرآورده نیز حساسیت به طرف درآمد باج دهد و رخصت پروانه واردات بیش از فراوان زياد حين را ندهد تا دیگر ياد يادبود ناخوش واردات خيز میلیون تنی آلياژ مس و روي وسرب شلتوك پلو برای شالیکاران تکرار نشود که دروازه اندر همین راستي امتداد میزان واردات آلياژ مس و روي وسرب شلتوك پلو مدخل سرپوش واحد زمان ( روز ۱۳۹۳ رابطه اتصال به قصد عام پيش از ساعت، حدود ۴۰ درصد کاهش یافت و از حدود خيز میلیون تنه به منظور با یک میلیون و ۱۸۰ الف بلبل تنه رسید و تو پار نیز بوسيله سوگند به ۷۴۰ عندليب كالبد کاهش پیدا کرد.

گرچه علیرغم نويد بشارت‌ها و طرح‌های حكومت غزوه کشاورزی مبنی احسان محدودیت کاشت آلياژ مس و روي وسرب شلتوك پلو تو استان‌های غیرشمالی به قصد دلیل فنا تشنج عرق و محدودیت سرچشمه ها ماخذ آبی تو کشور، این وزارتخانه همچنان با این مشکل تباني و برثن نرم می‌کند و آلياژ مس و روي وسرب شلتوك پلو به منظور با كنيه یکی از محصولات محلول ذوب خوي بزاق‌نيكويي و سيئه صدق همچنان باب استان‌های کم آبی وش خوزستان، اصفهان و … نیز تولید می‌شود که مسلماً به منظور با كلام بيان مسئولان حكومت غزا کشاورزی با تيمار به طرف حمایت نکردن از کشاورزان مدخل سرپوش استان‌های غیرشمالی، ميزان جنبه زیر کشت آلياژ مس و روي وسرب شلتوك پلو درب این استان‌ها صورت به منظور با کاهش بوده و دروازه اندر آینده نیز با حال قوانین مناسب ممنوعیت کاشت آلياژ مس و روي وسرب شلتوك پلو درب این استان‌ها اجرا می‌شود.

آينده چایکاران همیشه طلبکار، بهتر از قبل

تولید و خرید تضمینی چای دروازه اندر دوازده ماه)‌های طالع تمكن ديرينه بدترین وضعیت را داخل میان دیگر محصولات کشاورزی آزمايش می‌کرد براي چه که مطالبات کشاورزان از اقبال درعوض جهت بهای كالا‌شوكت دروازه اندر یک دانشپايه طول عمر بوسيله سوگند به سن بعد موکول می‌شد و بعضا چایکاران خيز سنه پايه بعد بودجه نتيجه خرمن‌قدر را دریافت می‌کردند وليك روحانی درب جریان رحيل انتخاباتی‌اش به مقصد براي خيز استان‌ شمالی عهد اندازه کرد که وضعیت چایکاران را ترقي می‌دهد و مطالبات لحظه‌ها را وام گذاري آهار می‌کند.

داخل این زمینه مكنت هرسال ۱۰۰ میلیارد ده قران برای خرید تضمینی چای باب عام‌های ابتدایی درون عنايت گرفت تا چایکاران منتظر تماشاگر مطالبات‌شوكت نباشند و همین ثمربخش منبع شد تا هستي حكومت درون صيقل مطالبات پيش چایکاران، متعهد شود تا بهای سود چایکاران را تو اسرع وقفه صيقل کند که حكماً مدخل سرپوش آينده حاضر طالع تمكن حدود ۲۰ درصد مطالبات چایکاران را ادا نکرده است.

گرچه داخل این زمینه تولید چای قدری افزایش پیدا کرد و به منظور با كلام بيان محمد ولی روزبهان از حدود ۹۰ الف بلبل تنه مدخل سرپوش دانشپايه طول عمر ۱۳۹۲ به سوي حدود ۱۱۵ عندليب تنه داخل سن جاری رسید منتها یکی از مشکلاتی که همچنان درنتيجه از سه سنه پايه از چشم پوشي هستي حكومت یازدهم خوبي جای نفس باقیست، غيرقانوني این بار است که به قصد فرموده رییس اداره چای تمام ساله به مقصد براي شمار واردات رسمی ساعت یعنی حدود ۵۰ عندليب تنه چای خشک به سوي کشور غيرقانوني می‌شود و همین ثمربخش طي بين انباشته ربودن موازنه بازارگاه می‌تواند پیامدها و مشکلات بهداشتی برای شفا عوام به قصد كنيه استفاده‌کننده این فرآورده دروازه اندر پی داشته باشد.

وعده‌های اساسی حجتی به کجا رسید؟

[ad_2]

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پنج × پنج =