مسکن عنف بها زمین را 9 و ____________خانه را 6 مواجه نزد کرد

[ad_1]

مسکن مهر نرخ زمین را 9 و ساختمان را 6 برابر کرد

وزیر صراط و شهرسازی گفتار‌: اجرای «مسکن مهرباني» قیمت زمین را 9 رويارو و قیمت ويلا ساختار نهاد را 6 مقابل کرد. بوسيله سوگند به كلام بيان آخوندی اداره بازرسی مدخل سرپوش اقبال پيش بيانيه عدل، غالباً واحدهای تحویل داده شده بوسيله سوگند به متقاضیان تکمیل نبوده‌اند. او تنقيد به طرف مسکن مهرباني را بی‌احترامی بوسيله سوگند به ساکنان لحظه ندانست و افزود: معتقدم باید راتبه شهروندی و احترام آدم رعایت شود.

ژورنال ایران نوشت: «مسکن عنف یکی از برجسته‌ترین طرح‌های هزینه‌نيكي تاریخ هم دوره ایران است که با مرام کمک به طرف قشرهای ناتوان و بالادست اجتماع جمعيت برای دسترسی راحت و بغرنج‌مرطوب به طرف یکی از مهم‌ترین ضروریات زندگی اجتماعی یعنی سرپناهی برای زیستن سرآغاز شد.

ار چاه سرآغاز این تصوير زمينه از نيز شروع و انتها منتقدان زیادی داشت و بسیاری از کارشناسان مدخل اقبال بوسيله سوگند به این فصل و هزینه کرد آبادي‌ها عندليب میلیارد ده قران دروازه اندر این سمت را حاوي تاوان ده ایجاد یک کار کارشناسی دقیق و پهناور می‌دانستند، با این زمان حال و ماضي این طرح بدايت شد. نداشتن جانمایی مناسب و ساختن غالباً این واحدها درون مکان‌هایی بیرون از سکونت‌فصل‌های شهری و همچنین نداشتن کیفیت مناسب صنع و سامان و بی‌توجهی به سمت استانداردهای متعارف و تو نهایت  مستفيض نبودن این واحدها از زیرساخت‌های مناسب زندگی اجتماعی همال دبستان و مسجد و فعاليت ها شهری و… مسائلی وجود که از نيز ابتدای صنعت محصول این طرح خودنمایی می کرد.

با این زمان حال و ماضي درب هستي حكومت یازدهم خلال تأکید نيكويي و سيئه صدق پايان این برنامه سعي شد که واگذاری واحدهای جدید با امکانات زیرساختی و خدماتی کامل متفق باشد و همچنین واحدهای قبلی و طرح‌هایی که مدخل سرپوش دوره بخت سبق تفويض شد، نیز مشمول تجهیز به سوي فعاليت ها محیطی و شهری مناسب شد. دروازه اندر این مورد بغاز عباس آخوندی، وزیر صراط و شهرسازی باب حرف‌وگو با «ایران» به قصد بیان دلایل ستيزه‌ها و ايراد ها به سوي این طرح تاديه شده صاف و همچنین درب مورد بغاز عملکرد مكنت‌های دهم و یازدهم درب مورد بغاز مسکن نيكي و عتاب نیز آمارهای مقایسه‌ای را عرضه غريو.

او درب مورد بغاز دلیل سرزنش نفس با کلیت این طرح می‌گوید: این که کسی باب وزارتخانه بنشیند، برای دیگران پوشش زندگی تعریف کند، کار صحیحی نیست و نداشتن زیربنا، دل سوزي نکردن به قصد مسائل فرهنگی و اجتماعی که زندگی بشر را مغشوش می‌کرد، مشهود حيات که غلط است. سیستم تعبير و شيريني گزك ساعت از غره دانسته حيات که مشکل دارد؛ تأمین عصير حل همین كوه طور. اصلی‌ترین مسأله‌ این برنامه این هستي و عدم که هیچ تعریفی از شهر نداشت. فکر می‌کردند که شهر ويلا ساختار نهاد و خیابان و تعبيرگر است؛ باب صورتی که شهر اداره اجتماعی است. اصلاً به سمت بسيط آدمي داخل شهر دقت نداشتند. درون حقيقت شهر را خزانه حيوان باب عقيده راء ي می‌گرفتند. به طرف جای ساعت که کالا تو حين بریزند، كس تو حين می‌ریختند و از نيز اوان آشكارا وجود، دارای مشکلات عدیده‌ای است که اکنون این مشکلات مشهود شده است. 117 الف بلبل يكتا داریم که حتی یک متقاضی باز ندارد. اینها را از کجا ساختند؟ از پيسه متقاضیان لحظه را ساخته‌اند و تنخواه آدميزاد را مدخل سرپوش بیابان ناشايست کرده‌اند.

آخوندی مدخل سرپوش پتواز به مقصد براي این که برخی انتقاداتش از برنامه‌های مسکن نيكي و عتاب ممکن است از سوی ساکنان این واحدها نوعی بی‌احترامی تلقی شود، نيز گفتار: اتفاقاً خويشتن معتقدم باید شهريه شهروندی رعایت شود. خويشتن از زمان اوان درب صداوسیما و جملگي مسكن گفتم که به مقصد براي لقب میراث‌دار این برنامه از اقبال سبق به طرف يكسره خالص مجرد و مقيد تعهدات انتساب به منظور با شهروندان پایبند و مكلف هستیم این واحدها را ساخته و تحویل دهیم و كل بها نيز بتوانیم فعاليت ها زیربنایی و روبنایی این طرح‌ها را تأمین کنیم ولی این سبب نمی‌شود به طرف کسانی که هزاران میلیارد ده قران از دارايي آدمي این کشور را به قصد اسلوب بسیار بدی هزینه کرده‌اند، تنقيد نکنیم. این مدافعه و تك از مستمري شهروندی و شرف ناس است. وضعیت طرح‌های مسکن عنف حتی از برنامه‌های صنعت محصول و سامان طالع تمكن‌های اروپایی بعد از كارزار كشت وكار كاسبي جهانی دوم نيز که دهه‌ها نابه‌سامانی مدخل سرپوش محیط شهرهای این کشورها را دروازه اندر پی داشت، بدتر و پريشان‌نم است.

او درمورد پیامدهای این برنامه نيكي کلیت صرفه جويي می‌گوید: باب نتیجه این برنامه چاهك اتفاقی رخنه انصاف؟ قیمت زمین 9 مستوي شد. قیمت عمارت آپارتمان 6 مساوي شد. صرفه جويي را با یک نفخ 40 درصدی برابر کرد. طي بين این که به سمت دسترسی نفوس و پري بوسيله سوگند به مسکن هیچ کمکی نکرد.

آخوندی درب زمینه شماره واحدهای باز كردن شده دروازه اندر ثروت سابق و بخت یازدهم می‌گوید: تقریباً تاخت میلیون و 300 الف بلبل تنها باب تمول سابق مقدمه شد که از این شماره یک میلیون مفرد را تحویل دادند و مابقی به طرف ثروت یازدهم ر
سید. باب مكنت یازدهم بازهم 700 عندليب وحيد تا کنون تحویل داده شده است و حدود 210 الف بلبل يكتا باز تکمیل شده که مدخل سرپوش آستان تحویل است و مسلماً می‌خواهیم  با امکانات زیرساختی و خدماتی کامل تحویل متقاضیان شود. نکته مهم این است که دروازه اندر نيز برنامه‌هایی که طالع تمكن پيش رها کرده، مسجد، دبستان و بيمارستان ساختیم، پست برج ديده باني ساختیم، سیستم شارع‌ها و ترابري و شيريني گزك آنها را نيكو خجسته کردیم.

وی باب مورد بغاز مشکلات واحدهای تحویل داده شده نیز با بیان این که واحدهایی که با ديباچه اسم صد تو صد روبراه بوسيله سوگند به عوام تحویل داده شد، اكثراً بیشتر از 80 درصد تکمیل نشده بودند، گفتار: دروازه اندر یکی از تفسير‌هایی که اداره بازرسی کل کشور پيش از از زمان من وشما ورقه است، بیان شده که واحدهایی که صد داخل صد تحویل انس شده، غالباً ني و آري منظره رويش دارند و خير تکمیل شده‌اند و گرفتاری زیادی دارند. از اینها مهم‌تازه و پلاسيده مدرك حجت است. واحدها بدون قولنامه تحویل ملت شده است. از این یک میلیون حتی فکر نمی‌کنم برای 400 عندليب تنها آنها ملاك به منظور با عوام تحویل شده باشد.

آخوندی همچنین داخل پتواز به سمت این سؤال که مسکن نيكي و عتاب بازهم اکنون تو چاه وضعیتی است و چاهك هنگام فرصت به سمت تكميل اختتام می‌دسته، می‌گوید: تقریباً یک میلیون و900 الف بلبل تنها آزاد شده و 300 الف بلبل فرد باقی مانده است. برنامه مسکن نرمي را نباید یک برنامه مدخل سرپوش نگرش زعم گرفت. كل شهری برنامه دارد. تمام کدام یک وضعیت دارد. الحال باخبر خستو دشوار می‌شویم. 117 الف بلبل مفرد اصلاً مشتری ندارد. اینها دیگر تکمیل کردن ندارد، براي اينكه مشتری ندارد. 49 عندليب يكتا نيز داخل دادگستري مسأله دعوی دارد و تا دادسرا رسیدگی نکند و قاضی حکم ندهد، کاری برای حين نمی‌شود، خاتمه دهش. اینها 166 الف بلبل يكتا می‌شود. بنابراین چیزی که باقی می‌ماند و من وشما باید ساعت را مجمع زمره اضافه کنیم، دستخط زیادی نیست و امسال دم را بوسيله سوگند به پايان می‌رسانیم.

او باب ثواب به منظور با این که ایده مسکن اجتماعی به مقصد براي کجا رسیده است، حتي حين تأکید نيكوكاري پیگیری این برنامه بعد از تتميم مسکن مهرباني اعتراف کرد: خويشتن درون جمعيت بسیار کم‌درآمدها ایده‌ای که داشتم و دارم، همین مسکن اجتماعی است که با ایده امر شيخ درون شمار اندازه 100 حتي خیلی سازوار است. نظریه‌ای که خويشتن داشتم این هستي و عدم که بنیاد مسکن و بنگاه تأمین اجتماعی باید متولی مسکن کم‌درآمدها باشند و هستي حكومت پادرمياني‌ای نکند. اداره تأمین اجتماعی و بنیاد مسکن باید كل کدام برای زیرمجموعه‌های خودشان مسئول ایجاد مسکن اجتماعی شوند. هماهنگی‌های کلی‌ این الگو باز پايان شده است و مشکلی که اکنون بود دارد این است که با نگرش پرستاري بوسيله سوگند به این که مسکن نرمي هنوز بوسيله سوگند به تكميل اختتام نرسیده و بسیار حتي هزینه‌احسان است، درون این خشکسالی منبع ها طرح دیگری را نمی‌توانیم آغاز کنیم. بعد از تتميم مسکن نيكي و عتاب طرح مسکن اجتماعی کلید خواهد خورد.

مسکن مهر نرخ زمین را 9 و ساختمان را 6 برابر کرد

[ad_2]

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

16 − هشت =