سوءاستفاده‌های احتمالی فرستادن سينه ها و ادخال 16 عندليب پلاک ویژه معلولان

[ad_1]

سوءاستفاده‌های احتمالی صدور 16 هزار پلاک ویژه معلولان

نشانه روی پلاک که رگه انگ می‌انصاف ماشين ویژه معلولان است وسيله باني شده وجود یک ساعتی آرام کنند و سنان روی كبد عزيز بگذارند تا مالک برگردد و خودرویی را که صراط را رشته آورده حيات جابه‌مسكن کند ليك بعد از یک هنگام واحد زمان صبوری، وقتی آدم خردسال سالمی را دیدند که بی‌مراعات به سوي دردسری که سعد کرده هستي و عدم، راكب كاميون شد و ذهاب؛ دم خوناب جمعاً به سمت جامه جنگ آمد!

جمله من وايشان حي سوءاستفاده از پلاک ویژه معلولان و بکارگیری این خودروها از سوی افرادی که نیازی به مقصد براي آنها ندارند، بوده‌ایم؛ به طرف كلام بيان مسئولان، مدخل سرپوش زمان حال و ماضي حاضر برخی از این پلاک‌ها به قصد افرادی داده شده که تو آسایشگاه بستری هستند و ماشين آنها به مقصد براي‌وسیله افراد خانواده كاربرد بهره جويي می‌شود. برخی معلولان نیز خودروهای خويشتن را سود داده یا فروخته‌اند. بنابراین معشوق آمدوشد افراد قبراق و ناسالم بي عيب با این خودروها هستیم و كرسي جا این افراد تخلفاتی را پايان می‌دهند که حتی سبب تذکر پلیس باز می‌شود. این سوءاستفاده‌ها رويداد‌ای است که کارشناسان ریشه لمحه مدت را به منظور با واگذاری واهي سست و بدون اولویت این پلاک‌ها به سمت افراد معلول انتساب می‌دهند. 

جمع آوري نبودن دواج سود از بارداري‌ونقل عمومی برای افرادی که دارای معلولیت درب هيكل آلت‌های تحتانی یا دارای ضایعات نخاعی هستند، علت طبق باعث شد برخی انجمن‌های كاري داخل زمینه معلولیت، از اواسط دهه ۸۰ طرحی را برای واگذاری پلاک‌های ویژه به سوي افراد دارای معلولیت متوسط و بالاتر ريح کنند. این تكاپو‌ها بالمال داخل سنه پايه ۸۷ به منظور با نتیجه رسید و پلیس راهور با واگذاری چنین پلاک‌هایی سازگاري کرد. اصدار این پلاک‌ها از خيز واحد زمان ( روز پیش‌نم برای جانبازان بالای ۷۰ درصد نیز تصویب شده وجود.

مزایا و شرایط دریافت پلاک معلولان

رسيد به سوي دايره نقشه نمودار شكل ترافیک تو تهران و سایر شهرهای دارای حد ترافیکی از مهم‌ترین مزایای منصرف كردن پلاک ویژه معلولان است. همچنین دارندگان این پلاک‌ها امکان بهره گيري از پارکینگ‌های حاشیه‌ای راهها و پارکینگ‌های ویژه معلولان را دارند. 

آنطور که باب سایت پلیس راهور درمورد شرایط مختص پلاک ویژه به سمت معلولان آمده است، این پلاک‌ها به منظور با معلولان ذهنی مختص داده نمی‌شود بلکه با معرفینامه بهزیستی، این پلاک به قصد بابا یا مام این افراد علاقه می‌گیرد. سایر افراد معلول دارای شرایط، برای دریافت این پلاک کارت معلولیت کامپیوتری برای ثبوت ثابت معلولیت متوسط، شدید و بسیار شدید دارند. از سوی دیگر صلاح طاعت بخشش بالذات هنجار، وحيد معلولی می‌تواند رفتار به مقصد براي دریافت پلاک ویژه کند که دارای گواهینامه راهنمایی و رانندگی باشد و كاميون نیز باید به قصد عنوان او باشد. 
مدیرعامل انجمن ندای معلولین ایران باورمند است نادیده ناشاد خفه ماندگار شدن ايستادن شرایط ابتدایی فرستادن سينه ها و ادخال پلاک ویژه معلولان و خاص نابجا این پلاک‌ها به منظور با افرادی که نیاز شدید به مقصد براي این پلاک ندارند، مسائلی است که این نگاره گرده نقاشي را از اهداف اولیه خويشتن سيكل کرده است. 

ستوده کاری دروازه اندر گفتار‌وگو با خموشي توضیح می‌دهد: بدبختانه به قصد نگاه می‌جوخه تو روش اجرای الگو واگذاری پلاک ویژه به سوي معلولان، از سوی تشكيلات بهزیستی غوررسي ملزم نشده و این پلاک‌ها به منظور با عامه معلولان تسری و حتی به قصد ناشنوایان یا معلولان دارای پشت‌ماندگی ذهنی نیز این پلاک داده شده است. 

به منظور با كلام بيان کاری، دروازه اندر حالی که قصد اصلی این نقش، مختصه پلاک بوسيله سوگند به معلولانی بوده که دارای معلولیت‌های جسمی حرکتی و نحيف از عبورومرور تذبذب هستند و با مراقبت به منظور با مشغله سرگرمي باب سازمان، نیاز به منظور با رفت وآمد هرروز دارند و نمی‌توانند از بارداري‌ونقل عمومی استعمال کنند منتها اکنون نگاه می‌شود که این پلاک‌ها حتی به قصد طیف منبسط‌ای از اقسام معلولیت، حتی افراد دارای پيرو‌ماندگی ذهنی یا ناشنوایان نیز خاص داده شده است. 

از سوی دیگر به قصد كلام بيان کاری، ثبات حيات این پلاک‌ها سبب آگاهی اجازه دادن به سوي سایر رانندگان شود تا توجه زمان حال و ماضي رانندگان این خودروها را بکنند وليك تسری اجازه دادن این پلاک‌ها به سوي عدد زیادی از افراد، آدم را ارتباط به سمت این پلاک‌ها بدبین و حتی دید منفی ایجاد کرده است. 

وی باورمند است ابزار‌های يد ارتباط‌اندرکار به مقصد براي‌ویژه موسسه نظم و ترتيب بهزیستی باید مداقه دربايست را دروازه اندر زمینه واگذاری این پلاک‌ها داشته باشند. کاری جمع می‌کند: نيكي بالذات پروگرام تعریف شده این پلاک باید به سمت خودروهایی وابستگي دل بستگي داشتن گیرد که مالکیت ساعت متعلق به مقصد براي تك معلول باشد وليك پلیس راهور با اعتمادی که به سوي موسسه نظم و ترتيب بهزی
ستی داشته کار شناسایی افراد را به قصد این سازمان صرفنظر کرده و به سمت کسانی که بهزیستی معرفی کند، پلاک می‌دهد بنابراین به منظور با تماشا می‌گروه بهره غوررسي ضروري از سوی بهزیستی داخل معرفی افراد نشده است. 

مدیرعامل انجمن ندای معلولین ایران مومن است داخل واگذاری پلاک‌های ویژه معلولان باید مداقه بايست به منظور با کار برزخ شود. وی موقن گرونده و بي اعتقاد است حتی درصورتي كه بخواهیم به سمت شیوه دقیق‌خيس این پلاک‌ها را تفويض کنیم تو واگذاری پلاک به مقصد براي برخی افراد دارای معلولیت جسمی حرکتی که واقعه گزارش بالایی دارند و نیاز به قصد رفت وآمد هرروز ندارند نیز باید بازنگری شود و می‌استطاعت به سوي روند‌های دیگر به سوي این افراد کمک کرد.

22 عندليب پلاک ویژه معلولان و جانبازان

نيكوكاري بالذات آماری که مدیرعامل انجمن ندای معلولین ایران به منظور با خاموشي می‌دهد، تاکنون حدود ۱۶ عندليب پلاک ویژه معلولان دروازه اندر کل کشور صادر شده که يكه ۱۲هزار پلاک وابسته منسجم به منظور با تهران است. همچنین ۶ عندليب پلاک ویژه جانبازان صادر شده است. کاری دروازه اندر این زمینه توضیح می‌دهد: حدود ۴۰ درصد اجتماع جمعيت ایران دارای معلولیت جسمی حرکتی هستند؛ از این میان احسان بالذات آمارهای داخلی و مرقوم‌شده دروازه اندر بهزیستی، حدود ۴/۷میلیون آدم معلول تو کشور داریم که ۴۰ درصد این افراد یعنی حدود یک میلیون و ۶۰۰ عندليب شخص آنها معلولان جسمی حرکتی هستند. 

به قصد فرموده وی درصورتي كه حدود ۳۰۰ الف بلبل آدم مدخل سرپوش تهران دارای معلولیت باشند، حدود ۴ درصد این جمعیت معلولان جسمی حرکتی هستند؛ یعنی حدود ۳۰ تا ۴۰ الف بلبل شخص نیازمند خدماتی همال پلاک ویژه هستند. بنابراین نمی‌توانايي سخن ۱۲ عندليب پلاک ویژه معلولان درون تهران رقم بالایی است وليك امر این است که این پلاک‌ها باید سعد مدیریت و با ارزیابی‌های دقیق‌خيس به منظور با کسانی که شاغل هستند داده شود. 

ديدار پلیس با متخلفان

رويارو ريشه ۳ آیین‌دستخط راهنمایی و رانندگی، پلاک ویژه معلولان فريد به مقصد براي كنيه مالک صادر می‌شود و يكه صاحب پلاک غيرواقع به سوي رانندگی با این اتومبيل است. از سوی دیگر با تدقيق به قصد اینکه برخی معلولان زورمند به سوي رانندگی نیستند مالک پلاک، غيرواقع به منظور با گلچين برگزيدن و معرفی زوجه، پور، اب، ننه، داداش یا باجي نفس به مقصد براي خطاب شوفر است. 

شاید همین شرایط موجب افزایش بی‌رویه عدد این پلاک‌ها بوده و علت طبق باعث شده این نگاره گرده نقاشي جایگاه خويشتن را از رابطه تسلط بدهد؛ تا جایی که دیگر معلولان بهره گيري‌کننده از این خودروها رعايت و کرامت ابتدایی را باز ندارند و حتی صدای پلیس حتي از این تخلفات درآمده است. 

آنطور که ژنرال تیمور حسینی، رییس پلیس راهور تهران برجسته می‌گوید، بکارگیری خودروهای دارای پلاک معلولان از سوی افراد صحيح المزاج، خلاف است به جز اینکه كس به منظور با دلیل صلابت معلولیت قدر به مقصد براي رانندگی نباشد که دراین چهره خويشان مكانت یک او با برابر واحد جدا ديار معلول می‌توانند از این خودروها سود کنند. آنطور که حسینی می‌گوید، با سوءاستفاده‌کنندگان از این پلاک‌ها التقا می‌شود و درصورتي كه تخطي مالکان این خودروها درون اجازه دادن ماشين به سوي افراد دیگر آشکار شود، اتومبيل توقیف می‌شود. 

رییس پلیس راهور تهران مهتر رهبر ممتاز مدخل سرپوش جزا به قصد انتقادهایی درمورد خرید و فروش این پلاک‌ها توضیح می‌دهد: با مداقه به سمت فرد‌جاده شافت قطر مماشات كردن پلاک‌ها، امکان خرید و فروش پلاک نيستي ندارد. حسینی تاکید دارد که پلیس با سوءاستفاده‌کنندگان از این پلاک‌ها ملاقات رفتار می‌کند و دروازه اندر برخی اوضاع حتی ممکن است كاميون فک‌پلاک شود.

اکرم امینی – جمعيت ساختن / خاموشي

سوءاستفاده‌های احتمالی صدور 16 هزار پلاک ویژه معلولان

[ad_2]

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

20 − 11 =