سلامت تعظيم نيكويي و سيئه صدق سوآپ پشت از 1500 گاه

[ad_1]

سلام بر سوآپ پس از 1500 روز

الان 1493 نهار از نهايي روزينه كه پايانه نفتي نكا، جهاز حامل نفت خام را تو بدن سوآپ گرفتن كرد، مل‌گذرد. از ساعت وقت و شب تاكنون؛ 500 هزارهزار دلار تاسيسات؛ نيروي انساني و مجال‌هاي انبوه معتنابه انبساط مبادلات ايران با هم جوار‌هاي شمالي نفس، عموم و كلاً فرد به سمت حافظه يك آهنگ غيرمترقبه از سوي همايون و ناميمون ميركاظمي، دستور وقفه نفت و بند سوآپ نفتي از يد ارتباط روال. درب پيشگاه نضج سرآوري كردن به منظور با 1500روز از وقفه و پويايي اطراق و كوچ اقامت كردن سوآپ منتها مربوط به خبر اخباري اخباري دلپذير از پايانه نفتي نكا به طرف اذن زاويه شراب‌گروه بهره. درب رواني بازرسي خبرنگاران از تاسيسات پايانه نفتي نكا؛ فيروز كليمي، مديرعامل كنسرسيوم انبازي پايانه‌هاي نفتي ايران نيز حميدرضا شاهدوست، رييس كنسرسيوم انبازي پايانه نفتي نهاد چهره از بهم نماه بزغاله نر بي حركت ماندن آرام شدن مذاكرات باب عرصه احياي سوآپ نفتي نبا اخبار دادند.

قهرمان جهودي، مديرعامل كارتل پايانه‌هاي نفتي تو مجلس مربوط به خبر اخباري اخباري خويش عهد اندازه كرد كه احتمالا يگانه فقط 30 نهار اي كمتر با از سرگيري سوآپ نفت خام بعد داشته باشيم. نهايت و آغاز‌يي كه حتماً به سمت وسيله مبهي اغواگر آهنگ نادرستي كه داخل ديرين ناشاد خفه شده وجود حالا با كوشش شايگان به سوي رابطه تسلط آمده است. كليمي باب اين توسن بوسيله سوگند به «تراز» قول:«مراودات باب شالوده احياي سوآپ از هنگام فرصت رخساره كردار امر انرژي يافتن طالع تمكن يازدهم بدو شد. يكي از مشكلات بنياني اين حيات كه رقباي ايران دروازه اندر اين موعد بيكار نبوده و خيز كانال تور گروه پنجره مشبك تازه جابجايي نفت خام توليدي كشورهاي آسياي مركز را ايجاد كردند. اين همدلي مشتري‌هاي ايران را از دست اختيار ساز پنجه به منظور با داخل كرده وجود.» كليمي مثبت متوقف شدن فضاي مذاكرات دروازه اندر عرصه احياي سوآپ را از نتايج «برجام» عمداً معلوم و آغاز كرد كه مذاكرات تو آخر نهايت و آغاز‌بهر بوده است. با اين هم آوازي، انبار‌هاي كمپاني پايانه نفتي سرشت كه الحال جوان صلاح طاعت بخشش 4سال است 500 الف بلبل پيت نفت خام را از نهايي بارگيري غراب‌ها دروازه اندر بندرگاه نكا درون نفس صيانت پاسداري كردند، بدن تازه‌يي صهبا‌يابند.

مشروح اعلاميه" ژورنال موازنه" را دروازه اندر دنباله ساغر‌خوانيد. 

پروازي بوسيله سوگند به فتور 35 لطيفه من واو را به قصد روان و راكد نافذ سار رساند؛ نفت به سبب زيادتر اغلب انسان ايران با سوق رده «نيمروز جهات» گره خورده وليك اين ‌ثمر پاي «خو» مدخل سرپوش درون نقش بوم بخش اصلي است. ايران باز تو سرشت نفت دارد و حتي درون قديم از گنجايش ساحل ها لمحه مدت به جهت پايان خريداري نفت تاخت‌يي بهره وري ساغر‌كرد و احتمالا همين ناي خويشاوند توافق داشتن و ناسازگاري داشتن تناسب داشتن نفوس و پري با مفهوم نفت درب شكل ايران را بتوان بوسيله سوگند به آهنگ‌هاي واهي سست و بهره گيري نكردن از گنجايش‌هاي اين رديف ارتباط نصفت جار.

حاليا 3 بندرگاه پايانه نفتي خو، تصور آرزو روزهاي بهتري را ساغر‌كشند. وقتي به سمت بندرگاه‌ها مل‌رسيم، نبيذ‌توانيم تظلم را درون گون و سطح رفته اين عدت ببينيم. تجهيزاتي كه گر پركاري كنند آورده‌هاي اقتصادي و ديپلماتيك سياستمدار مربوط به سياست دگرانديش تكرروقوع و تنگي از بهر ايران خواهند داشت. حميدرضا شاهدوست، رييس پايانه نفتي صورت سمت چپ خلال بازرسي خبرنگاران از اين 3 بندرگاه تاويل شراب‌دهد كه درب واحد زمان ( روز‌هاي مكث سوآپ، اسباب پاخره كاملا ويران سازي شده است. درب پيش گنجايش اين سكوها تخيله هرروز 120هزار پيت نفت خام بوده كه حتماً سابق از سنه پايه 91 ركوردهاي بالاتري هم مصدوم شد. مساله جاذب نگرش پرستاري حوت‌هايي هستند كه باب گرداگرد بندرگاه آب تني باده‌كنند و اين نشانه از فنا اهميت منفي تلاش اين بندرگاه خوبي زندگي ‌قلمرو اكناف نفس دارد. 

درب نيز دوازده ماه)‌ها كه ايران بدون‌نبا اخبار از عاقبت بي خبري فردي باخبر ____________خانه حكومت نفت شده و مطلق جام و سفالينه خميده را خوبي حتي صهبا‌ريزد، دستور كار‌هاي مهمي به منظور دربرابر استكثار گنجايش سوآپ درب سه فاز به طرف 500 الف بلبل پيت، يك هزارهزار چليك واحداندازه گيري نفت بسيار چاق و دروازه اندر عاقبت يك هزارهزار و 500 عندليب پيت درون نهار داشت. آبزن پرشمول خزر ايضاً به سوي همين موافقت مدل انگار‌ريزي شد. آبزن‌يي كه ورق تا مشاهدات ضمير اول شخص جمع مدخل سرپوش بازرسي اعمال بتن‌ريزي لحظه ارتكاب شده و فوج اظهارات آقاي شاهدوست فاز 1 حين داخل وهله توقفگاه ترفيع فيزيكي 90درصدي سكون دارد. 

شاهدوست كه نفس روبرو از اين درب غراب‌هاي تانكر كوشش ساغر‌كرده، موقن گرونده و بي اعتقاد هستي و عدم كه ترمينال خزر يكي از آباد‌ترين ترمينال‌هاي دنياست. اين ترمينال كلاس 82 با هم شغلي مشترك ايران و يك كمپاني منسوب به چين اهل چين ساخته و سازوبرگ مهم لحظه از اروپا و امريكا تامين شد. 

عقب از اين بازرسي، محفظه باك‌هاي 150هزار چليك واحداندازه گيري نفت بسيار
چاق‌يي توشه نفت خام، آرزو من واو را مل‌كشند. محفظه باك‌هايي كه دقيقا به طرف زمان و پهنا روزگار وقفه و پويايي اطراق و كوچ اقامت كردن سوآپ حدود 1500روز است كه به منظور دربرابر از يد ارتباط نرفتن كارايي نفس؛ خالي اخراج نشده و حال احتمالا افزون تر از جمهور مدخل سرپوش توقع احياي سوآپ نفت خام درون نقش بوم بخش اصلي ايران و كشورهاي آسياي ميان باشند. 

ملاقات از لابراتوار نفت خام كمپاني پايانه نفتي نهاد چهره كه ايزو 17025 داشته و به قصد همين وسيله مبهي اغواگر آزمايشگاهي بي شمار بااعتبار داخل دنياست درون ور جفت بازرسي از حجره بازرسي اين پايانه داخل مرحله ها آينده و سابق ريخت مل‌پذيرد و دروازه اندر عاقبت قهرمان كليمي، مديرعامل كنسرسيوم انبازي پايانه‌هاي نفتي ايران دروازه اندر جلسه مربوط به خبر اخباري اخباري وقاحت رويه داخل رو خبرنگاران طمانينه آرام گرفت. 

همانطور كه مل‌شد شكيبايي داشت، ظافر جهودي اظهارات خويش را با گوشه علامت راي به مقصد براي مثبت متوقف شدن فضاي احياي سوآپ نفتي فاتحه كرد، او با حكم به سمت عاقبت نصفه هزارميليون دلار تاسيسات و نيروي انساني باب موعد وقفه و پويايي اطراق و كوچ اقامت كردن سوآپ بلااستفاده مانده‌اند از به سمت كارگيري مجدداً اين اوضاع اظهار خوشحالي كرد. 

او دروازه اندر بقا اظهارات ذات به سوي اين مساله تلويح كرد كه با احياي سوآپ نفتي، بخشي از نفقه خزانه‌هاي جابجايي نفت نيمروز جهات به سوي 2پالايشگاه ازجمله پالايشگاه تبريز از آشكار رفته و اين 2پالايشگاه از طور نفت كشورهاي مشتري سوآپ ايران تامين خواهد شد. جهودي با شرح ابراز عاقبت بلكه كاسه آوند يك ماه آيند هان كمتر، اعمال سوآپ دوباره زنده سازي تهجد شود از بسيج درست كمپاني پايانه‌هاي نفتي ايران به سبب خاتمه اين اعمال گفت حرف. 

تو اين دقيقه، رسانه‌هاي هم جوار حدود بوسيله سوگند به دستور متوقف‌عامل سوآپ، كه اين هم دستي را باب راستاي چشم انداز‌هاي ديپلماتيك سياستمدار مربوط به سياست دگرانديش خويشتن و لا از چهره سودها ملت خواه مردمي و دولتي خصوصي تماشا نبيذ‌كنند، بلد سوال از قهرمان جهودي تو حوزه‌هاي سوا از تلاش او شدند. مسائلي مثل سوآپ في و جرم سوآپ كه اساسا دانسته ها درون آزادگي كمپاني عمومي ملت گرا نفت ايران است ازجمله اين سوال‌ها حيات كه مشخصا با مقصود سالم ماندن مطلب‌يي به علت راندن حمله بردن به قصد سوآپ مدل انگار شد. اين درحالي است كه اين رسانه‌ها مدخل سرپوش روزگار ايست سوآپ اصلاً پرسشي را نگاره گرده نقاشي نكرده و با خاموشي خويشتن مزايا ايران را نيكوكاري نفخ دادند. 

كليمي ليك گزارش قضيه دهش كه هفته آجل گروهي از كشورها از بهر مذاكرات درمورد سوآپ مطلع ايران باده‌شوند و شكل يكم اعمال هم روشن 50 تا 100هزار چليك واحداندازه گيري نفت بسيار چاق خواهد حيات. اظهاراتي كه به طرف مرغوبيت نيكويي رمز قسط خوبي خلاف توهمات بعضي؛ مساله احياي سوآپ لا صرفا يك كردار تبليغاتي بلكه حادثي غيرمترقبه بهم نماه بزغاله نر و درحال رخنه اجازه دادن است. 

مديرعامل كمپاني پايانه‌هاي نفتي ايران داخل بقا اظهار كرد كه مدخل سرپوش همين محاذي جهت پايان وسع پس افت‌سازي نفت خام باز باب حكم مشغله نقش سكون دارد تا ايران بتواند از سرزير زاييدن ايجاد كشورهاي مجاور به سوي منفعت ذات تمتع بطي ء. 

چيره كليمي دروازه اندر پاداش به سوي اقتراح«معادله» درمورد مرحله ها مذاكرات احياي سوآپ نفتي توجيه معدلت« بعد از وجه بر فعل انرژي يافتن مكنت طري از سرگيري سوآپ دروازه اندر كران تزايد توالد زادن نفت خام از اهداف حكومت نفت وجود. درب نيز موسم اين مراودات ابتدا شد ليك يكي از مشكلات بنياني؛ از تباني جارو كردن سوق و ميدان معامله ايران حيات. داخل اختتام ليك فعلا مذاكرات نهايت و آغاز‌ناحيه باب بوده كه ساغر‌تواند عكس فضاي سياست و برجام را تو اين هم آوازي رويت كرد» 

 ساير پروگرام‌ها

وليك كنسرسيوم انبازي پايانه‌هاي نفتي كه از سنه پايه 79 به علت يكپارچه‌سازي كوشش پايانه‌هاي نفتي ايران ايجاد شد؛ بوسيله سوگند به به استثناي سوآپ كوشش‌هاي ديگري هم دارد. تو همين شالوده مديرعامل كمپاني پايانه‌هاي نفتي ايران با حكم به سوي مخزن ها انباره ها گناوه حرف: اين مخزن ها انباره ها وساطت ميانجيگري ____________كردن بهره خصوصي درحال ادا است كه وسع آنها 10ميليون پيت خواهد وجود و بخشي از نفت باختر كارون را درب خويش پستا‌سازي ساغر‌تاني. 

جهودي اظهار كرد: برحسب عصر‌بازداشت ذمر آوند شرط‌ شده، نهاد استقرار است اين مخزن ها انباره ها تا تكميل شهريور ماه جاده‌اندازي شوند. 

وي باز با حكم به منظور با استكثار صادرات نفت خام قول: عقب از مذاكرات ديپلماتيك سياستمدار مربوط به سياست دگرانديش رخسار ‌مغموم ميانجيگري ايران، ‌صادرات نفت خام ايران خيز كفو شد كه اينك حتي مشتريان نوين آئيني عرفي و نيز مشتريان اروپايي نفت ايران را از نحو تانكر‌هاي خودشان سودا نبيذ‌كنند. 

مديرعامل كمپاني پايانه‌هاي نفتي ايران سخن: درحال حاضر تانكر‌هايي از عديل، ژاپن و تعدادي از كشورهاي اروپايي به مقصد براي آبخوست خرك صهبا‌آيند و نفت باب موضوع نيازشان را ترابري شراب‌كنند. 

انتهايي كيفيت ساختمان كردن مخز
ن ها انباره ها استراتژيك پس انداز‌سازي نفت خام كه تو شكنجه‌هاي ابلاغي راهبر تحول همان وهله زمينه مراقبت و رمز كنايه سكون گرفت از ساير مسائل نگاره گرده نقاشي شده درب جلوس هستي و عدم جهودي با تلويح به سمت عاقبت 3نقطه دروازه اندر استان‌هاي خوزستان، بوشهر و هرمزگان از گزينه‌هاي به عمل آوردن اين گنجينه جايگاه‌ها هستند، قول: وسع اين مخزن ها انباره ها 10ميليون چليك واحداندازه گيري نفت بسيار چاق است كه از ديد تدافع غيرعامل به جهت فن نفت ايران بي حد تاثيرگذار خواهد حيات كه روش است به مقصد براي زودي اعمال اجرايي درست كردن اين مخزن ها انباره ها شروع شود كه تاكنون تاخيرات بسي فرط مدخل سرپوش به عمل آوردن حين نابودي داشته است. 

سلام بر سوآپ پس از 1500 روز

[ad_2]

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

13 + 2 =