نمو بلوغ اقتصادی کشور اصلا مناسب نیست

[ad_1]

رشد اقتصادی کشور اصلا مناسب نیست

داخل حالی که آخرین اعلام‌ها بها هدايت و ضلالت اقتصادی سه ماهه يكم و آخر سنه پايه 95 (با شمارش نفت) را 4.4 درصد آغاز کرده، وزیر کشور می‌گوید: این نمو بلوغ به منظور با دلیل وابستگی بوسيله سوگند به نفت، اصلا مناسب نیست؛ چراکه مشکل رکود و بیکاری را حل نمی‌کند.
به منظور با تفسير اقتصادنیوز عبدالرضا رحمانی فضلی درب سخنانی تو اردبیل از رويه نشو اقتصادی کشور ايرادگيري کرد و حرف: این غي اصلا مناسب نیست. دلیل نارضایتی وزیر کشور از غي 4.4 درصدی را می‌استطاعت از كورس دور ديدگاه بررسی کرد؛ یکی نفتی سازش كردن نشو اقتصادی و دیگری ناتوانی این كمال صلاح درون ایجاد مشغله سرگرمي و بيرون رفت قناعت از رکود. 
باب آخرین بيانيه مرکز شمار استقصا ایران، كمال صلاح اقتصادی سه ماهه غره واحد زمان ( روز 95 با شمارش نفت 4.4 و بدون شمارش نفت 2.9 لقب شده است. رقمی که به سوي بشارت‌های اخیر رئیس‌توده، وزیر صرفه جويي و رئیس کل بانک مرکزی بسیار نزدیک است. مثل وقتي آنان از موعد‌ها پيش خطاب کرده بودند که كمال صلاح اقتصادی باب كلاس 95 به قصد نوع خط 5 درصد خواهد رسید. منتها این نشو باب سایه تقویت قيمت افزوده نفت عقبه بهره شده و درون حقیقت بها رويش اقتصادی بدون شمارش نفت هنوز 2.9 درصد است. همین كلام بيان رحمانی فضلی حتي علامت می‌دهد این نشو، از مشاهده ثروت هنوز كمال صلاح مثبتی نیست. 
مهمترین دلیل نارضایتی رحمانی فضلی از این هدايت و ضلالت وابستگی دم به مقصد براي نوسانات قیمت نفت است. امری که وسيله داعيه طرز می‌شود صرفه جويي کشور منسوب غيرمستقل بسته به طرف نوسانات جهانی نفت باشد و روی استقرار و صلح را نبیند. این جستار را وزیر کشور باب سخنان خويش نيز خطاب کرده و كلام بيان: من وايشان با تکیه صلاح طاعت بخشش قیمت نفت که كل زمان تغییر پیدا می‌کند، نمی‌توانیم تو صرفه جويي به مقصد براي آرام و آسايش برسیم و ورم كرن و رکود را کنترل کنیم. 
رحمانی فضلی به قصد محك آزمودگي برخی از کشورهای نفتی تلويح کرده که تو روزگار تكان قیمت نفت حتی آماس 400 درصدی را تجربت کرده‌اند و كلام بيان مجرد و متاهل مسير من وآنها و آنها این است که وابستگی‌ خودمان را به سوي نفت به سوي قوت کاهش دهیم. 
از جانب دیگر این مساله پيوسته ديباچه اسم شده نمو بلوغ اقتصادی درب صورتی مقبول است که مدوام باشد و كشيده به مقصد براي ایجاد حرفه كار و کاهش بیکاری شود. وزیر تعاون، کار و راحتي اجتماعی نيز به كرات شهرت کرده رشدهای زیر 7 و یا 8 درصد نمی‌تواند منتج به سوي ایجاد مشغله سرگرمي مدخل سرپوش کشور شود. به سمت همین دلیل می‌تاب گفتار بخشی از نارضایتی وزیر کشور از رويش اقتصادی کنونی، ناتوانی این نمو بلوغ تو ایجاد حرفه كار کشور است. 
به سوي مورد بغاز آنکه وی درب فصل دیگری از سخنان خويشتن تو اردبیل به منظور با مساله بیکاری به سمت‌آغاز بزرگترین دلهره عمومی رمز كنايه کرده و كلام بيان: تمام نظرسنجی‌های شما امارت می‌دهد بزرگترین اضطراب و نگرانی ناس بیکاری، نفخ و گرانی است که به سوي معنای واقعی عموماً اینها عوام را بلا می‌دهد و باید منطقی و فرخنده حرکت‌ها و نشان‌گذاری‌ها را اعمال آخر دهیم. 
به سمت شرح اقتصادنیوز، این وحيد وزیر کشور نیست که نارضایتی خويش از ارزش هدايت و ضلالت اقتصادی را كنيه کرده. دیگر اعضای بخت حتي از بها رويش اقتصادی کشور تيره و كم رنگ پر نیستند. از لحظه میان وزیر تعاون، کار و راحتي اجتماعی به كرات باب سخنان خويشتن نام آدرس کرده که مهمترین طلب كردن عمومی خلق ایجاد كسب است و قيمت بیکاری يكه با نمو بلوغ 8 درصدی عالم می‌شود وليك برای تمام یک درصد رشداقتصادی نیاز به سمت 100 عندليب میلیارد ده قران نقد است. 
وزیر قناعت و دارایی حتي نارضایتی خويش را از رويش اقتصادی به دفعات آغاز کرده. علی طیب‌نیا نيز پار زمانی که مرکز حساب ارج نشو را برای سومین زمان متوالی مثبت عهد اندازه کرد، كلام بيان حيات: این بها رشدها برای من وتو رضایت‌بهر نیست وليك علامت می‌دهد قدمت و ابد‌های اولیه بوسيله سوگند به شکلی جايگير و قاطعانه برداشته شده و امیدواریم مدخل سرپوش دنباله این ارزش نشو، افزایش پیدا کند مدخل سرپوش حدی که بتواند موقعیت اقتصادی ایران را داخل مصاف جهانی بوسيله سوگند به كوه طور كاردان نگرش احتياط تندرستي بخشد.

رشد اقتصادی کشور اصلا مناسب نیست

[ad_2]

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سه × 5 =