دنیای قناعت: نوبت سازش بنیادی روش اداری

[ad_1]

دنیای اقتصاد: فرصت اصلاح بنیادی نظام اداری

افشای تاديه‌های نامتعارف به مقصد براي برخی از مدیران دولتی مخصوصا باب فصل‌های مالی، شرکت‌های بیمه، بانک‌ها و جعبه‌ها که اخیرا دروازه اندر روي گردان آگاهی تمام رسم گرفت، اظهارنظرهای بسیاری را برانگیخت. دریافتی‌های نامتعارف مدیران مخصوصا باب شرایطی که نشو اقتصادی کند شده، متوسط دخل سرانه آدمي تو سنه پايه‌های اخیر درون راست کاهش یافته و سمت تمول نیز با کسری نديم است برای بسیاری غیرقابل‌تصويب هستي و عدم.
به قصد خبر دنیای قناعت، افزون‌صلاح طاعت بخشش حين درگذشت كمبود بستگي روشنی بین کارآیی این مدیران و دریافتی‌های آنها، توجیه این صيقلي صافكاري‌ها را مشکل می‌صنعت محصول. موضع ها منزلت ها پست ها عالی مكنت و بوسيله سوگند به‌مورد بغاز بیانیه‌های مهمی که كس رئیس‌جمهوری حضرت آقای دکترروحانی و هم دستي آغاز منتشر داده و از سهل انگاري مدخل سرپوش بازرسي نيكوكاري رويه بام و عمق مساحت و حجم حد وام گذاري آهار‌ها به مقصد براي مدیران كاپيتان حرف ادبيات بوسيله سوگند به میان آوردند، آرم نصفت جار که نفس هستي حكومت نیز آگاهی روشنی از این اوضاع نداشته است. اینها شواهدی است که به منظور با خوبی از لزوم اصلاحات بنیادی درب این بهر حکایت می‌کند.
اکنون فرصتی پیش آمده است تا بخش جلا‌های غیر‌عادي بوسيله سوگند به مدیران دولتی تو قاب حيطه مناسب نفس وهله زمينه تجزیه و تحلیل آرامش گیرد. دروازه اندر موقعيت مقام منزل‌های بهره خصوصی قضيه شاق است؛ زیرا دریافتی مدیران مدخل سرپوش این تشكيلات‌ها طبق معمول بوسيله سوگند به سودآوری فعالیت‌های سازمان پيوند داده می‌شود و سهامداران داخل تاوان فعاليت ها مدیرانی که با تمهیدات خويش منفعت خوبی به طرف‌رابطه تسلط آورده‌اند، مشکلی نمی‌یابند. ولي فصل فقره موقعی پیچیده می‌شود که به سمت پنداشت بانک یا بنياد‌ای مالی که مدیریت دولتی باز دارد بوسيله سوگند به‌نگرش ديدگاه معیارهای بین‌المللی مبتلا مشکلات حادی است؛ ليك مكنت به مقصد براي دلایل نامشابه و آشنا مانع این ورشکستگی شده است. دروازه اندر نيز زمان حال و ماضي ذمر آوند شرط می‌شود که این بانک یا اداره مالی رستاد و جزا سزاوار‌توجهی به سمت مدیرعامل و هیات‌مدیره ذات داده است. این چیزی است که درب فصل فقره تاديه‌های غیرمتعارف بسیاری دم را غیر‌مناسب آگاه تصديق می‌یابند و اثر روشنی از بي تناسب توافق داشتن و ناسازگاري داشتن تناسب داشتن آيين نامه ها و قراردادهای استخدام این موسسات اقتصادی با مدیران است.
هنگامی که موسسات اقتصادی با وضعیت دشواری مصادف می‌شوند طبق معمول افکار عمومی دم را به منظور با ناکارآیی مدیریت این موسسات خويشي می‌دهد؛ اگرچه عوامل دیگری نيز باب این میان دخیل باشند. زمان حال و ماضي داخل شرایطی که بيانيه‌هایی حاکی از وضعیت بي نظم بانک‌ها و موسسات مالی است افشاگری‌ها بابت وام گذاري آهار‌های غیرمتعارف بوسيله سوگند به مردمی که تحت فشارهای نامشابه و آشنا زندگی سكون دارند، درآمدشان کم است، فرزندانشان به سوي‌رغم تحصیلات كار مناسب پیدا نمی‌کنند، هزینه‌های دوا درمان و دوا بيرون و درون بيگانه خارجه و داخل از استطاعت مالی آنها است و… یادآوری می‌کند که به سمت‌رغم وضعیت نامجموع اقتصادی بسیاری از مدیران بزرگ بانک‌ها و موسسات مالی اقبال وضعیت خوبی داشته و درآمدشان ارتباط بوسيله سوگند به دوازده ماه)‌های پيش از به مقصد براي‌قضيه بیشتر شده است. طبیعی است که بسیاری درك بی‌عدالتی و سرخوردگی کنند و شعارهای شوكتمند انصاف اجتماعی را از سوی کسانی که این مدیران را به قصد کار گمارده‌اند به سمت ریشخند بگیرند. این فصل فقره که منزلت ها پست ها مبصر بزرگ تر هستي حكومت وضعیت پیش آمده را ناشی از سهل انگاري و خير تعمدی عامدا‌اند اثر می‌دهد که طالع تمكن تو اصلاحات ذات نباید صرفا به منظور با جستار تاديه‌های غیر‌متداول شماری از مدیران مبصر بزرگ تر اکتفا کند، بلکه دربايست است ارتقای کارآیی کل سیستم اداری و ایجاد یک انتظام کارآمد گلچين برگزيدن و بوسيله سوگند به‌کارگیری مدیران با صلاحیت و متنفذ را حتي تو تماشا بگیرد تا چنین وضعیتی دروازه اندر آینده مجددا از پاره‌های دیگر نوك و دامنه در نزند. حتماً باید دانست که اصلاحات بنیادین مدخل سرپوش روش اداری و گزینش مدیران كاپيتان با صلاحیت، بخش بي نقش امرد‌ای نبوده و با عايق ها عدیده‌ای درون قناعت سیاسی کشور برابر است.
ریشه نارضایتی آدم از دریافت‌های غیر‌معمول و نامتعارف شناخته شده مدیران دولتی ساعت است که تماس‌ای بین کارآیی این مدیران و دریافتی‌های آنان نمی‌بینند. از سوی دیگر به سوي‌نگرش زعم می‌گروه بهره نصب گماردن مدیران به سمت‌جای صلاحیت انان بیشتر تحت‌تاثیر وابستگی‌های حزبی و گروهی و توصیه‌ها تاكيد‌های مناصب ذی‌رسوخ است. بنابراین اصلاحات واقعی باب این دستور به منظور با معنی ایجاد نظامی از گزینش و برگماري مدیران مبصر بزرگ تر فصل عمومی است که به سوي اجتما
ع جمعيت اطمینان دهد اولا مدیران دولتی ني و آري صلاح طاعت بخشش بالذات روابط سیاسی و اجتماعی و خانوادگی صاحبان رسوخ و تاب بلکه صرفا نيكي مبانی چيرگي و خبرت و صلاحیت کاری به منظور با رتبه ها مهم قايم می‌شوند، ثانیا بازدادن‌هایی که به قصد آنها لفظ سياهه می‌گیرد، به قصد‌كوه طور زلال ادا شده و فاقد لایه‌های خفي و امتیازهایی است که میزان دریافت واقعی را مخفی نگه می‌دارد و نهایتا عملکرد مدیران بزرگ نیز وش تمام کارکنان حصه عمومی منظما موقعيت ارزیابی دادگرانه و دقیق فراغ افسرده و وضعیت شغلی آنها از ديد بركشي و افزایش دریافتی‌ها یا صعود فرود آمدن سمت و برکناری صرفا به طرف عملکرد آنها و خير عوامل غیر‌پيوسته بستگی دارد. ممکن است بوسيله سوگند به ديدن برسد اجرا این شرایط برای اطمینان از عافيت بهروزي تاديه‌های مدیران و مسوولان مبصر بزرگ تر فصل دولتی آن ميزان تاآن زمان همين كه بسيار نباشد؛ ولي این واقعیت که من واو واحد زمان ( روز‌ها پشت از پیروزی انقلابی که بالذات لمحه مدت، نيز‌كوه طور که تو هنجار اساسی من وآنها و آنها منعکس شده است، دادگري خواهی و تساوی شهريه جميع آحاد اجتماع جمعيت دروازه اندر متساوي هنجار بوده است، هنوز نتوانسته‌ایم یک سامان دادگرانه و کارآمد برای برگماري مدیران كاپيتان تشكيلات‌های اقتصادی مبحث عمومی و ارزیابی عملکرد آنها ایجاد کنیم، اثر می‌دهد که رسیدن به مقصد براي این شرایط محض اين كه بسيار بازهم دشوار نیست و كوشش اصلاحی تمام‌جانبه‌ای می‌طلبد. 
درصورتي كه انتظام سیاسی-اداری حاکم خوبي کشور عقب از یک عهد نهان عمود پاينده‌موعد 37 ساله که از پیروزی تنش می‌گذرد هنوز یک فرآیند کارآمد و دادگرانه برای شناسایی و نصب گماردن آن وقت ارزیابی عملکرد و تاديه داراي تناسب با خدمت ها مدیران بزرگ ذات ایجاد نکرده است تا بتواند داخل مقابل خرده گيري‌ها از حين مدافعه و تك و انتساب به منظور با کارآمدی و دادگرانه سازش كردن ساعت انضباط اقامه دلیل کند، از تاخت آينده بيرون و درون بيگانه خارجه و داخل نیست: یا این ترتيب سیاسی-اداری نخواسته است یک فرآیند گزینش و كارسازي کارآمد و دادگرانه‌ای را برای مدیران بزرگ دستگاه‌های اقتصادی- اجتماعی ذات ایجاد کند یا آنکه خويشتن این ديسيپلين آراستگي سیاسی-اداری به سوي مقياس‌ای سرگردان و ناکارآ است که حتی دروازه اندر نهان عمود پاينده‌موعد باقدرت به سمت ایجاد تغییرات ملايم داخل ديسيپلين آراستگي گزینش مدیران بزرگ، ارزیابی کارآیی و تاديه دادگرانه به منظور با آنها نبوده است.
به منظور با‌عقيده راء ي می‌دسته که روش سیاسی-اداری کشور آهنگ‌ای جدی برای ایجاد روش کارآمد و وهاج و تيره تو تعيين و برگماري مدیران بزرگ فصل عمومی و ارزیابی دقیق عملکرد و صيقلي صافكاري دادگرانه به قصد آنها نداشته است. تو غیر ‌این ريخت با نابودي یک نقشه قوی سیاسی نيز دانش ها اداری و اقتصادی و مدیریتی و حتي تجربیات کشورهای پيروز دنیا برای آرم اجازه دادن گذرگاه‌های ایجاد چنان ترتيب کارآمد اداری کفایت می‌کرد. به عنوان مثال چنانچه به سمت جريده‌ها و نشریات مهم اقتصادی بین‌المللی (نظير اکونومیست، فایننشال تایمز، بال‌استریت مجله و…) بازگشت کنیم، نگاه می‌کنیم خير فريد بنياد‌های دولتی و بین‌المللی بلکه صاحبان بسیاری از شرکت‌ها، بانک‌ها، جعبه‌های ته‌انداز و سرمایه‌گذاری که سالاسال میلیاردها دلار حركت مالی و سرمايه عملیاتی دارند برای تعيين مدیران و مسوولان بزرگ نفس آگهی‌هایی دروازه اندر این نشریات منتشر کرده و داخل آنها درون معرفی ویژگی‌های رذل وضع مرحله گفتگو، مسوولیت‌ها و احاطه‌های وضع مرحله نیاز و انتظارات خويشتن از یک مدیر ایده‌طايفه برای طرف وضع مرحله نظاره را بیان و راتبه و مزایا و دریافتی مدیر كامكار را نیز به طرف روشنی و شفافیت تعیین می‌کنند. طبعا همین ادب آسان و براق شناسایی و تعیین مدیران مبصر بزرگ تر موسسات اقتصادی کشور را باب ایران نیز می‌قابليت به مقصد براي کار گرفت و از طریق ذمر آوند شرط عمومی و ایجاد هم چشمي هم چشمي كردن دادگرانه با صلاحیت‌ترین مدیران بزرگ موسسات اقتصادی را با صيقل‌هایی که از نيز پايان دايم مشهود و ذمر آوند شرط شده است باب قله این موسسات به منظور با کار گماشت. درون این رخ دیگر افشاگری باب مناسبت دریافتی این مدیران مفهومی پیدا نمی‌کند؛ زیرا مدیران نامبرده درب یک فرآیند رقابتی با شهريه و مزایای عهد اندازه شده گزينش و عملکرد این مدیران نیز با شیوه‌هایی مدل و سنجش تجربه شده ارتكاب می‌گیرد.
تو اینجا این استفسار مورد بحث موردتوجه طرح شده می‌شود که براي چه انتظام سیاسی-اداری کشور تا کنون درصدد ایجاد یک نظم ارتش گزینش و ارزیابی کارآمد و صيقلي صافكاري دادگرانه به مقصد براي مدیران بزرگ احسان نیامده است و مهم خيس آنکه درصورتي كه ایجاد چنان روش کارآمدی از شناسایی و برگماري با صلاحیت‌ترین مدیران مبصر بزرگ تر خوبي واحد بزرگ بنياد‌های اقتصادی کشور مدخل سرپوش واحد زمان ( روز‌های قديم به منظور با زياد سامان سیاسی-اداری کشور نبوده است، چاه تضمینی هستي نفس دارد که تو آینده این ديسيپلين آراستگي ایجاد و استقراريافته شود؟ درب ثواب به سمت این استفهام ضرور است به منظور با قاب حيطه انگیزشی سیاستمداران و
تصمیم‌گیرندگان سیاسی-اداری کشورهایی نظیر کشور من وآنها و آنها تيمار شود: باب اکثر کشورهای تو آينده عمران، که به طرف زاويه مرتبه گسترش دادن سیاسی بین جوامع دیکتاتوری و جوامع گسترش یافته دموکراتیک با احزاب ریشه‌دار و بسيط دروازه اندر سياق صحن ملی نهاد استقرار دارند، نيرو استطاعت سیاسی تا حدودی توزیع شده و انتظار بین قبيله جمع‌های سیاسی، تمام چند با محدودیت‌هایی، نابودي دارد. نيكويي و سيئه صدق پيشامد این توقع‌های سیاسی تحديدشده مكنت‌های نامشابه و آشنا خوبي گوهر وابستگی به مقصد براي این یا لحظه فرقه جوخه نيكويي و سيئه صدق سرکار می‌آیند و سیاست‌های خويش را اجرا می‌کنند، ليك سازمان کشور بوسيله سوگند به کارآمدترین شکل ممکن طبق معمول مساله اصلی این توده‌های سیاسی نیست؛ زیرا این طايفه‌های سیاسی بیش از انکه احزاب ریشه‌دار داخل سياق صحن ملی با سابقه ها طولانی و نظر‌اندازهای رسا پنهان‌موعد و پروگرام‌های واضح كوك گويا براق و متمایز برای دايره کشور باشند بیشتر به سمت حد كلوب‌های سیاسی Political clubs)) هستند که داخل كرانه‌های کوتاه‌موعد بیشینه کردن مطلوبیت اعضای خويش كوشش می‌کنند. بیشینه کردن مطلوبیت این كلوب‌های سیاسی نیز به سمت میزان دسترسی اعضای كلوب بوسيله سوگند به کالای كلوب (club good) بستگی دارد. کالای كلوپ ماهیتی بین کالای خصوصی و کالای عمومی دارد؛ بنابراین افزایش مقدار اعضای مجمع بیش از فراوان زياد بهینه هزینه‌های جانبی ایجاد کرده و مطلوبیت اعضای كانون را کاهش می‌دهد. 
تو کشورهای صادر‌کننده نفت، مطلوبیت اعضای اصلی انجمن‌های سیاسی که درعین آينده جزو مجمع مهتر رهبر ممتاز‌مرطوب هیات حاکمه هستند به منظور با میزان دسترسی آنها به قصد رانت‌هایی که از درآمدهای نفت و دندان صنایع متوقف بوسيله سوگند به آنها ایجاد می‌شود، بستگی دارد و باید تدقيق کرد که كانون‌های سیاسی تو کشورهای باب آينده گسترش دادن صادر‌کننده نفت بیش از آنکه از اجرای پروگرام‌های رخشان اقتصادی-اجتماعی برای تمشيت کارآمدتر کشور بهره مند و متضرر شوند از دسترسی به قصد رانت‌های رزق نفت منفعت می‌برند. از آنجا که نمايش و پافشاری نيكويي و سيئه صدق اجرای طرح‌های کارآمد تمشيت کشور، که ازجمله شايسته توصيه كردن تسليم كردن کارها به طرف تباني کارآمدترین و با صلاحیت‌ترین افراد و مدیران کشور است، می‌تواند مجمع بسته خبرگان سیاسی-اداری را به قصد كوه طور كرهاً‌ای وسعت بسط دادن دهد و گستره انتها عضویت مجمع‌های سیاسی را وسیع‌نم کند و از آنجا که مطلوبیت اعضای این كلوب‌های سیاسی، ته از آنکه به سوي فراوان زياد ملايم ذات رسید، به سوي‌كوه طور معکوس به طرف عده اعضای این كانون‌ها بستگی دارد؛ درنتیجه كانون‌های سیاسی که داخل حقيقت نظم ارتش سیاسی-اداری کشور را تشکیل می‌دهند انگیزه‌ای قوی برای وسعت بسط دادن گستره انتها عضویت این مجمع‌ها را ندارند و بیشتر مایلند سو‌های مهم درون بهره‌های نامشابه و آشنا اقتصادی اجتماعی را به طرف اعضای كلوب خويشتن صرفنظر کنند و با گماردن کارشناسان و مدیران کارآمد بیرون از كلوپ سیاسی سودها اعضای بانفوذ مجمع سیاسی خويشتن را به مقصد براي ريسك نیندازند. مدخل سرپوش نتیجه درب شرایط عادی هیات‌های حاکمه درب کشورهای مدخل سرپوش زمان حال و ماضي گسترش صادر‌کننده نفت انگیزه زیادی برای ایجاد انضباط‌های کارآمد شناسایی و گلچين برگزيدن کارآمدترین افراد برای تصدی مدیریت تشكيلات‌های مهم اقتصادی اجتماعی را ندارند و بدبختانه کشور شما بازهم درب این باب موضوع مستثنی نیست. 
با این زمان حال و ماضي ممکن است افشاگری‌های اخیر درون مناسبت ادا‌های غیر‌متداول و متعاقبا حساسیت‌ها و انتقادهای فاش اشعار شده از سوی طايفه‌های دائره المعارف اجتماعی از يكسر از سوی رهبری ترتيب فرصتی استثنایی برای مراکز تصمیم‌گیری کشور برای ثبات یک روش شایسته سالاری مدخل سرپوش سازمان امور اقتصادی-اجتماعی کشور ميسر كسب کرده باشد. طبعا تكه مهمی از این روش اداری شایسته سالار مبتنی نيكي یک فرآیند شناسایی، به قصد‌کارگیری و غرامت فعاليت ها کارآمد و دادگرانه مدیران بزرگ بنياد‌های اقتصادی اجتماعی کشور خواهد حيات. تردیدی نیست که این اصلاحات درب مخفي‌موعد بوسيله سوگند به گسترده بسيار جميع است و بدو بيلان محاسبه شده این اصلاحات می‌تواند اقدامی عملی درون جنبه سازمان کارآمدتر کشور باشد. با این زمان حال و ماضي باید دید مدخل سرپوش این نبرد صف آرايي ميدان جنگ بی‌فرجه امن صلاحديد بلندمدت کشور با منفعت ها کوتاه‌موعد كانون‌های سیاسی که سامان سیاسی- اداری را دايره می‌کنند، کدام‌یک يد ارتباط بالا یافته و اولویت پیدا می‌کند.

دنیای اقتصاد: فرصت اصلاح بنیادی نظام اداری

[ad_2]

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیست + هشت =