نمودار جو نشر پهن طرح های آواز و سیمای مرکز قزوین

[ad_1]

جدول پخش برنامه های صدا و سیمای مرکز قزوین

به منظور با اعلان امت استان های معهد زورخانه خبرنگاران خردسال ، از قزوین ؛ مخاطبان شرفه و سیما قزوین می توانند پروگرام های وضع مرحله عقيده راء ي خويش را با احاله بوسيله سوگند به این جويبار پیگیری کنند.

تلویزیون

رادیو

معتبر جنگلهای گرمسیری – تکرار 07:15 [19،459،023] ____________دعاها و عامه 8:00 [19،459،023] سریال “كمانك نيرنگ ساز” -تکرار 08:05 [پخش زنده] [19،459،023] متقن نزدیک به منظور با طارم 09:05 [19،459،023] جواب اجابت (تکرار) 09:30 [19،459،023] رويدادها استان 10:00 [19،459،023] گلخونه (تکرار) 10:15 [19،459،023] صبغه زندگی (تکرار) 11:00 [19،459،023] سخنرانی مذهبی 00:30 [19،459،023] اذان نيمروز بوسيله سوگند به كران چشم انداز قزوین 13:15 [19،459،023] سینمایی “تباني های تفنگچي” 13:30 [19،459،023] اصيل محلول ذوب خوي بزاق و نقش 15:10 [19،459،023] یادگیری مرجح-تکرار 15:40 [19،459،023] سند و غيرمستند “گيتي روزگار آشکار “16:15 [19،459،023] سریال” كمانك نيرنگ ساز “16:35 [19،459،023] كاله مير بابا 17:45 [19،459،023] گفتگوی ویژه خبری (هست و مرده) 18:45 [19،459،023] سکانس افضل 19:30 [19،459،023] مشارکتی دانشگاه البرز 19:45 [19،459،023] مخابره استان 20:00 [19،459،023] اذان غرب به طرف كرانه قزوین 20:24 [19،459،023] انعکاس 20:50 [19،459،023] نوای مینودری 21:05 [19،459،023] شبهای مینودری (جاندار) 21:30 [19،459،023] یک شام شاعرانه 22:25 [19،459،023] داستان ها استان 23:00 [19،459،023] سینمایی اینجا عرش 23:15 [19،459،023] [19،459،023] [19،459،023] [19،459،020] [19،459،021] آگاهي سراسری 00:01 [19،459،023] شامگاه های ایران 00:30 [19،459،023] دلنوازان (تکرار) 02:05 [19،459،023] کلبه نيكي و عتاب (تکرار) 02:40 [19،459،023] سخنرانی 03:55 [19،459،023] اذان سپيده دم به سوي كران چشم انداز قزوین 04:42 [19،459،023] نجوای ساحري جاذبه 04:45 [19،459،023] ترتیل كتاب الله فرقان كلام الله مجید 5:10 [19،459،023] چالاكي های زندگی 05:45 [19،459،023] صدای ديه 06:00 [19،459،023] پگاه و زندگی 06:30 [19،459،023] رادیو شهر 1 07:45 [19،459،023] نبا اخبار سراسری 08 : 00 [پخش زنده] [19،459،023] رادیو شهر 2 08:45 [19،459،023] روی عريضه باشید 9:00 [19،459،023] کلبه نيكي و عتاب 09:30 [19،459،023] رادیو شهر 3 10:35 [19،459،023] خندانک 10:45 [19،459،023] شايعه استانی 11:00 [19،459،023] رویش 11:15 [19،459،023] چهارسوق 11:40 [19،459،023] فانوس قرائت بررسي 0:05 [19،459،023] رادیو شهر 4 00:15 [19،459،023] این شاهراه ماندگار 00:20 [19،459،023] آن های آسمانی 00:40 [19،459،023] اذان نيمروز بوسيله سوگند به كرانه قزوین 13:16 [19،459،023] آوای زهره 13:40 [19،459،023] آگاهي سراسری 14:00 [19،459،023] نمایش (عباس را عباس (ع) سرما) 14:30 [19،459،023] دلنوازان (موجود) 15:00 [19،459،023] خندانک (تکرار) 15:35 [19،459،023] رادیو شهر 5 15:50 [19،459،023] کودکانه 16:00 [19،459،023] قلک (حي) 16:20 [19،459،023] رادیو شهر 6 16:50 [19،459،023] اطلاع استانی 17:00 [19،459،023] یک خيز سه بازي (گلچین) 17:15 [19،459،023] ارزش مصفا 18:05 [19،459،023] رادیو شهر 7 19:25 [19،459،023] عیدانه 19:30 [19،459،023] نسیم رافت 20:05 [19،459،023] اذان غروبگاه عشا و خراسان به قصد كران چشم انداز قزوین 20:32 [19،459،023] زمزم احکام 20:40 [19،459،023] رادیو شهر 8 20:50 [19،459،023] شايعه سراسری 21:00 [19،459،023] دلنوازان (تکرار) 21 : 35 [19،459،023] پادگانه شبانگاه 22:10 [19،459،023] دعای کمیل 23:30 [19،459،023] [19،459،023] [19،459،020] [19،459،022] [19،459،024] [19،459،025] [19،459،026] [19،459،020] [19،459،021] [19،459،023] [19،459،020]

انتهای پیام /


تلویزیون

رادیو

اصيل جنگلهای گرمسیری – تکرار 07:15 [19،459،023] ____________دعاها و عامه 8:00 [19،459،023] سریال “كمانك نيرنگ ساز” -تکرار 08:05 [پخش زنده] [19،459،023] سند و غيرمستند نزدیک به سوي سپهر 09:05 [19،459،023] پاداش (تکرار) 09:30 [19،459،023] داستان ها استان 10:00 [19،459،023] گلخونه (تکرار ) 10:15 [19،459،023] مكر طرح زندگی (تکرار) 11:00 [19،459،023] سخنرانی مذهبی 00:30 [19،459،023] اذان نيمروز به سوي كران چشم انداز قزوین 13:15 [19،459،023] سینمایی “يد ارتباط های تفنگچي” 13:30 [19،459،023] متقن عصير حل و گون 15:10 [19،459،023] یادگیری عالي-تکرار 15:40 [19،459،023] معتبر “گيتي روزگار آشکار” 16:15 [19،459،023] سریال “قوسين نيرنگ ساز” 16:35 [19،459،023] باغ كوچك منزلگاه امير بابا 17:45 [19،459،023] گفتگوی ویژه خبری (جاندار) 18:45 [19،459،023] سکانس اولي 19:30 [19،459،023] مشارکتی دانشگاه البرز 19:45 [19،459،023] خبر استان 20:00 [19،459،023] اذان غروبگاه عشا و خراسان به سوي كران چشم انداز قزوین 20:24 [19،459،023] انعکاس 20 : 50 [19،459،023] نوای مینو
دری 21:05 [19،459،023] شبهای مینودری (هست و مرده) 21:30 [19،459،023] یک شامگاه شاعرانه 22:25 [19،459،023] داستان ها استان 23:00 [19،459،023] سینمایی اینجا سپهر 23:15 [19،459،023] [19،459،023] [19،459،023]
شايعه سراسری 00:01 [19،459،023] شامگاه های ایران 00:30 [19،459،023] دلنوازان (تکرار) 02:05 [19،459،023] کلبه مهرباني (تکرار) 02:40 [19،459،023] سخنرانی 03:55 [19،459،023] اذان سپيده دم به منظور با كران چشم انداز قزوین 04:42 [19،459،023] نجوای جادوگري 04:45 [19،459،023] ترتیل كتاب الله فرقان كلام الله مجید 5:10 [19،459،023] ترفند های زندگی 05:45 [19،459،023] صدای ده 06:00 [19،459،023] صباح و زندگی 06:30 [19،459،023] رادیو شهر 1 07:45 [19،459،023] روايت مسند و مبتدا نقل سراسری 08:00 [پخش زنده] [19،459،023] رادیو شهر 2 08:45 [19،459،023] روی نويسه دست خط خوش نويسي كتابت سطر رقيمه باشید 9:00 [19،459،023] کلبه نيكي و عتاب 09:30 [19،459،023] رادیو شهر 3 10:35 [19،459،023] خندانک 10:45 [19،459،023] گزارش قضيه استانی 11:00 [19،459،023] رویش 11:15 [19،459،023] چهارسوق 11:40 [19،459،023] فانوس تتبع 12: 05 [19،459،023] رادیو شهر 4 00:15 [19،459،023] این جاده ماندگار 00:20 [19،459،023] لمحه های آسمانی 00:40 [19،459،023] اذان نيمروز به طرف كرانه قزوین 13:16 [19،459،023] آوای مركز 13:40 [19،459،023] گزارش قضيه سراسری 14:00 [19،459،023] نمایش (عباس را عباس (ع) سرما) 14:30 [19،459،023] دلنوازان (حي) 15:00 [19،459،023] خندانک (تکرار) 15:35 [19،459،023] رادیو شهر 5 15:50 [19،459،023] کودکانه 16:00 [19،459،023] قلک (جاندار) 16:20 [19،459،023] رادیو شهر 6 16:50 [19،459،023] نبا اخبار استانی 17:00 [19،459،023] یک تاخت سه نرمش تمرين (گلچین) 17:15 [19،459،023] منزلت اعتبار فرح انگيز 18:05 [19،459،023] رادیو شهر 7 19:25 [19،459،023] عیدانه 19:30 [19،459،023] نسیم بخشش 20:05 [19،459،023] اذان غروبگاه عشا و خراسان به قصد كرانه قزوین 20:32 [19،459،023] زمزم احکام 20:40 [19،459،023] رادیو شهر 8 20:50 [19،459،023] گزارش قضيه سراسری 21:00 [19،459،023] دلنوازان (تکرار) 21:35 [19،459،023] دريچه شبانگاه 22:10 [19،459،023] دعای کمیل 23:30 [19،459،023] [19،459،023] [19،459،020]

انتهای پیام /

جدول پخش برنامه های صدا و سیمای مرکز قزوین
[ad_2]

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

2 × 2 =