بزرگترین نگرانی نفوس و پري بیکاری، نفخ و گرانی است / 12 درصد خصوصیسازی واقعی ادا شده است

[ad_1]

بزرگترین نگرانی مردم بیکاری، تورم و گرانی است / 12 درصد خصوصیسازی واقعی انجام شده است
[19،459،001] [19،459،002] [19،459،003] به سمت تفسير حوزه [19،459،004] مكنت [19،459،005] [19،459،006] توده سیاسی كانون خبرنگاران خردسال ؛ “عبدالرضا رحمانی فضلی” فلق امروز داخل ميتينگ مقر اركان حرب ركن راهبری صرفه جويي مقاومتی مدخل سرپوش اردبیل اظهار کرد: اولین موضوعی که باید بوسيله سوگند به شکل اساسی باب هستي پذيري قناعت مقاومتی با لمحه مدت مصادف باشیم، وثوق پايدار به قصد عملیاتی استقراريافتن مبانی صرفه جويي مقاومتی است و زيرا که چنانچه اعتقادی نباشد صرفه جويي مقاومتی نظير سایر طرحها بعد از مدتی بیاثر و یا کم مرگ اتفاق میشود

وزیر کشور حرف: از نگرش زعم علمی هرآينگي اجبار دارد تا من وآنها و آنها از یک نمونه اسوه اقتصادی كامياب باشیم به سوي طوری که از ابتدا تحول نیز دعوای وارد رام معروف و فعالان اقتصادی درون کشور روی تئوری و نظریههای اقتصادی بوده بوسيله سوگند به طوری که از نمونه اسوه سوسیالیست عبوس تا سیاست تعدیل را تو این کشور مورد بحث موردتوجه طرح شده کردند.

رحمانی فضلی با بیان اینکه صرفه جويي مقاومتی به سمت كنيه یک تئوری اقتصادی درون میان سزا بيرق مناسبت مداقه صبر محزون و کسی را جستجو پرسش نداریم که به قصد این تئوری ایراد بگیرد، افزود: يكه سبيل خلاص من وآنها و آنها باب کشور اتکا به سوي همین تئوری اقتصادی بینظیری است که بي قيد دنیا نیز روی لمحه مدت برنامهریزی کرده و با باب چشم ستاندن ظرفیتها و توانمندیهای داخلی قرابت تناسب بوسيله سوگند به تجهیز منبع ها عمل کردند

وی دروازه اندر بهر دیگری از سخنان نفس بیان کرد: من واو تاکنون پنج طرح گسترش را داخل کشور پس كله گذاشتیم و دستور كار ششم را درب پیش رخ داریم ولي باب این موعد نمودار یک منحنی عجیب تو وسعت بسط دادن و غي اقتصادی درب کشور بودیم که درب این تنگه اشعه باید یک تأمل و بازنگریهایی را به سوي ريخت منطقی مغبچه تماشاچي باشیم.

رحمانی فضلی باب امنیتی را نیز دخیل تو شكل گيري صرفه جويي مقاومتی دانست و افزون کرد: كل چند استکبار جهانی تو درپي انزوای سیاسی و اقتصادی ایران است وليك جمهوری اسلامی ایران داخل آينده حاضر مدخل سرپوش حاشیه امنیت واقعی فراغ دارد

وی با بیان اینکه تحولات منطقهای نشاني آيه میدهد ایران تو بهترین شرایط امنیتی روش دارد، بقيه غريو: شک نکنید که گر تسامح کنیم با تهدیدهایی روبهرو میشویم و بهتر است فرويش و سستی را درب تو کشور از بین ببریم تا دروازه اندر لجنزار سقوط آرامش نگیریم

رحمانی فضلی گفتار: ولو ايستادگي کنیم، به سمت لقب پایههای تأمین و وسعت بسط دادن امنیت ملی زمینه توانمندیهای اقتصادی نیز درون زمينه توقع حاضر میآید و زيرا که خروجی قناعت باید به مقصد براي توانمندی طاقت ملی منتهي شود.

وزیر هستي حكومت یازدهم با اعتراف به قصد این قضيه که قناعت ایران همچنان خويش، ناکارآمد و نحيف است، اظهار کرد: اصلا نشو اقتصادی کشور مناسب نیست و من وتو با تکیه احسان قیمت نفت که كل نهار تغییر پیدا میکند، نمیتوانیم درب قناعت پابرجايي و آرامشی را تجربت کنیم

وی با بیان اینکه با بها نفت نمیتوان برآمدگي و رکود کشور را کنترل کرد، افزود: دروازه اندر این نابسامانی تولید و فروش نفت برخی از کشورهای همسایه من وتو حتی نفخ 400 درصدی را محك آزمودگي کردند و يگانه فقط جاده من وتو این است که وابستگی خودمان را به قصد نفت بوسيله سوگند به تشدد کاهش دهیم [19،459،009]
رحمانی فضلی تصریح کرد: از ديد اجتماعی نیز بیشترین تاکید و تکیه من وتو باید صلاح طاعت بخشش نيرو استطاعت واقعی بشر باشد و تا زمانی که ناس تو پهنه نباشند من وتو نمیتوانیم کاری را از پیش ببریم که ربايش آوردن رضایتمندی نفوس و پري پايه و بالذات کار است

وی بیان کرد: تمام نظرسنجیهای من وآنها و آنها داغ میدهد بزرگترین اضطراب و نگرانی آدمي بیکاری، ورم آماس كردن و گرانی است که به طرف معنای واقعی عام اینها آدميزاد را اندوه میدهد و باید منطقی و نيكو خجسته حرکتها و هدفگذاریها را ادا دهیم

انتهای پیام /

بزرگترین نگرانی مردم بیکاری، تورم و گرانی است / 12 درصد خصوصیسازی واقعی انجام شده است
[ad_2]

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

یک + 18 =